Our conditions (only Dutch)

Artikel 1 Definities

 • WeBook, onderdeel van Besloten Vennootschap Snappic, stelt zich ten doel om een digitale fotoboekenservice te faciliteren waarbij Klanten hun eigen fotoboek kunnen ontwerpen en meerdere Klanten tegelijk aan hetzelfde fotoboek kunnen werken, waarna zij een bestelling kunnen plaatsen en WeBook een op maat gemaakt fotoboek levert.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' of ‘Gebruiker’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van WeBook en WeBook de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen WeBook en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door WeBook en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het faciliteren van een digitale fotoboekenservice, alsmede alle andere door WeBook ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.webook.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en WeBook gesloten Overeenkomsten waarbij WeBook Diensten aanbiedt of producten levert.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met WeBook overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 • De Gebruiker die gebruik wenst te maken van de Diensten van WeBook kan een account aanmaken op de Website. Vervolgens kan hij in de Cloud en vanaf verschillende apparaten (gsm, tablet, PC) aan het fotoboek werken na te zijn ingelogd op zijn of haar account.
 • Meerdere Gebruikers kunnen tegelijkertijd gebruik maken van de fotoboekenservice.
 • De Gebruiker kan het zelf ontworpen eindproduct bestellen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 • Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Als WeBook een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. WeBook kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van WeBook dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij WeBook deze schriftelijk bevestigt.
 • Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door WeBook.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 • WeBook zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 • WeBook heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Bij het inschakelen van derden zal WeBook de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door WeBook worden doorbelast aan Klant.
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WeBook aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WeBook worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WeBook zijn verstrekt, heeft WeBook het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 • De Klant draagt er zorg voor dat WeBook zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant WeBook hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. WeBook dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen WeBook en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 • Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 • Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van WeBook op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen WeBook en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • WeBook is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat WeBook goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 • Voorts is WeBook bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WeBook gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 • Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is niet mogelijk.
 • Annulering kan dan ook niet meer geschieden indien een bevestigingsmail is verzonden, inhoudende dat het fotoboek in goede orde is besteld, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
 • Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 • De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 • WeBook heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Betaling geschiedt via betalingsprovider Mollie.
 • Achteraf betalen is niet mogelijk.
 • Betalen in termijnen is niet mogelijk.
 • Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt WeBook 4,95 euro verzendkosten. Deze komen voor rekening van Klant.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan WeBook mede te delen.
 • Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien WeBook besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 • Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 • WeBook bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. WeBook kan ervoor kiezen om de bestelde Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via DPD of een ander postbezorgingskanaal.
 • De levertermijn van WeBook is afhankelijk van de bestelling. Echter streeft WeBook ernaar de Producten binnen 5 tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren.
 • Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. WeBook is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 • WeBook is niet aansprakelijk voor de bezorging van het product.
 • WeBook is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform waarop de fotoboeken kunnen worden ontworpen, waaronder begrepen eventuele technische storingen of serverfouten.
 • WeBook is niet aansprakelijk voor de lay-out van het eindproduct.
 • De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is WeBook nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is WeBook enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 • WeBook is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van WeBook, verleent de Klant de bevoegdheid aan WeBook om, als een door WeBook ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 • WeBook is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 • WeBook is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 • WeBook is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 • De Klant vrijwaart WeBook voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 • Indien WeBook aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van WeBook met betrekking tot haar Diensten.
 • De aansprakelijkheid van WeBook is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien WeBook niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van WeBook.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van WeBook, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van WeBook zelf of een derde, serverfouten, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van WeBook, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal WeBook overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die WeBook heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 12 Garantie

 • WeBook biedt geen garantie op de door haar geleverde Producten en/of Diensten.

Artikel 13 Reclame

 • Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 • Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan WeBook te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Klant en WeBook gaan dan in gezamenlijk overleg om deze fout of onjuistheid te herstellen met een gepaste oplossing.
 • Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij WeBook overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 • Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. WeBook kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 • WeBook behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet, alsmede andere haar toekomende intellectuele eigendomsrechten.
 • Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan WeBook van gegevens. Klant zal WeBook vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Verbodsbepalingen

 • Het is de Klant onder geen enkele omstandigheid toegestaan software, programma’s en/of andere onderdelen van WeBook te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt

Artikel 17 Klachtenregeling

 • Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan
  service@snappic.nl of telefonisch te melden via 06-24289832.

Artikel 18 Identiteit van WeBook

 • WeBook is statutair gevestigd te Vlissingen aan de Boulevard Evertsen 18, 4382 AD en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 20154879.
 • WeBook is per e-mail te bereiken via service@snappic.nl of middels de Website www.webook.nl en telefonisch op 06-24289832.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding tussen WeBook en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen WeBook en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg.