Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is SPARK ICT & Internetservices BV statutair gevestigd te Kampen aan de Esdoornhof 233, 8266GH en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 0154879 (hierna: Verantwoordelijke of Webook genoemd). Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via service@snappic.nl.

Verantwoordelijke hecht een grote waarde aan uw privacy. Verantwoordelijke erkent haar verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen en tracht daartoe alle nodige zorg te dragen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door WeBook valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WeBook behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 juli 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder begrepen is het gereedmaken, verzenden en afhandelen van een order/bestelling. Bij het aanmeldformulier/bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, tussenvoegsel, achternaam, (voor zakelijke klanten ook: bedrijfsnaam, contactpersoon, BTW-nummer) adres, telefoonnummer, profielfoto en ordergegevens (zoals artikelen, aantallen, eventueel afwijkend afleveradres, betalingsvoorkeur etc). Via het formulier of via het aanmaken van een account wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om u een orderbevestiging te sturen, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, indien u zich hiervoor aanmeldt. Daarnaast verzamelt WeBook uw IP-adres.

WeBook kan u nieuwsbrieven sturen (indien u besluit zich hiervoor aan te melden) om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan service@snappic.nl.

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, waarbij WeBook een maximumtermijn van 3 jaar hanteert.

Cookies
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Deze verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een beveiligd SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan service@snappic.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan service@snappic.nl.